สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สถานเสาวภา (Queen Saovabha Memorial Institute (Snake Farm)) ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2465 เพื่อสนองพระปณิธาน “เพื่อปิตุภูมิ เพื่อวิทยา เพื่อมนุษย์ชาติ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาสถาบันนี้ โดยเริ่มแรกจากผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และต่อมามีการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึงมีการค้นคว้าในเรื่องสัตว์พิษและพืชพิษร่วมด้วย

ภารกิจของสถานเสาวภาในปัจจุบันมีการบริการและให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องพิษสุนัขบ้า งูพิษ ในส่วนของการผลิตนั้นมีการผลิตชีววัตถุที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments are closed.