แลกเปลี่ยนส่งเสริมสุขภาพยุค 4.0

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสาธารณสุข ครู อาจารย์ ด้านสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ยุค 4.0 สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

นายแพทย์ ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดการประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 1 เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ยุค 4.0” โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุข ครู อาจารย์ และบุคคลกรทั่วไป เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในยุค 4.0 สร้างเครือข่ายการทำงานด้านสุขภาพที่เข้มแข็ง และให้สถานบริการสาธารณสุขมีมาตรฐานงานสุขศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมมอบใบรับรองสถานบริการที่ผ่านการรับรอง 85 แห่ง นายแพทย์ภานุวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส.

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขศึกษา และระบบสุขภาพของประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนปรับพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวก เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย สามารถดูแลสุขภาพตนเองและจัดการสุขภาพชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ และส่งเสริมสถานบริการสุขภาพภาครัฐให้มีมาตรฐานสุขศึกษา ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ สถานศึกษาและชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในทุกกลุ่มวัยได้ จึงได้ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ของบุคลากรสาธารณสุข ครู อาจารย์ ให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการสร้างเครือข่ายสุขภาพผ่านเทคโนโลยี อาทิ ไลน์ ที่เข้ามาช่วยเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในการสื่อสารได้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบข้อมูลการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ และนวัตกรรมต่างๆ ได้ง่าย ทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว ถือเป็นการทำงานด้านสุขภาพเชิงรุก” รองอธิบดีกรม สบส. กล่าว ซึ่งภายในงานจะมีการมอบใบรับรองสถานบริการสุขภาพที่ผ่านมาตรฐานสุขศึกษา ปี 2559 จำนวน 85 คน

นอกจากนี้มีการเสวนา เรื่อง “ก้าวต่อไปของนักสาธารณสุขกับทิศทางวิชาชีพสาธารณสุข” โดยคุณสมศักดิ์ จึงตระกูล เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนีย์ ทองนพคุณ จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.

Comments are closed.